Wij leveren maatwerk. Vraag geheel vrijblijvend een passende offerte aan.

T 035-526 48 56 of M 06-45 300 298

 • Slider 1
 • Slider 2

Copyright

De auteursrechten van alle tekst- en beeldmateriaal in deze website berusten bij FLORIS Catering & Traiteur, tenzij anders vermeld bij het betreffende tekst- en of beeldmateriaal. Gehele of gedeeltelijke overname, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van FLORIS Catering & Traiteur. Voor niet-commerciële educatieve toepassingen is bronvermelding verplicht.

Lees meer

Referenties

Steeds meer mensen kiezen voor de efficiënte en persoonlijke aanpak van FLORIS Catering. Of het nu een particuliere of zakelijke gelegenheid is. Alle oplossingen die bij onze klanten geleverd zijn hebben één ding gemeen: ze zijn bedacht en toegepast op de persoonlijke wensen van onze klant. Dat is precies de reden waarom klanten voor ons kiezen. Onderstaand een greep uit de referenties die wij kregen van onze opdrachtgevers.

Lees meer

Over FLORIS

FLORIS Catering & Traiteur is een full-service cateringbedrijf en levert maatwerk van A tot Z. Wij werken met graag met lokale en eerlijke producten, veelal biologisch. Hier kunnen onze chef's volledig hun passie en creativiteit in kwijt. Van mooie happen tot aan bijvoorbeeld grote thema buffetten en walking dinners. Alles met veel liefde bereid zodat u en uw gasten een verrukkelijke smaaksensatie zullen ervaren en hier nog lang over na zullen praten. Neem geheel vrijblijvend contact op om de mogelijkheden met ons te bespreken.

Met culinaire groet,

Floris Kok

 

Lees meer

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld voor mailinglist, enquetes, etc., gebruikt FLORIS Catering & Traiteur alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet FLORIS Catering & Traiteur aan de privacywetgeving. We maken op de site gebruik van reCAPTCHA v2 van Google en hierbij geldt het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google. reCAPTCHA wordt alleen gebruikt om spam en misbruik op onze site te bestrijden.

Lees meer

Foodbook

 

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden bij FLORIS Catering & Traiteur? Download dan ons Foodbook.

Lees meer

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop, levering en verhuur van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van catering, recepties, evenementen exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

 2. Aanbiedingen

  Alle aanbiedingen van FLORIS Catering & Traiteur zijn vrijblijvend.
Een overeenkomst met FLORIS Catering & Traiteur komt tot stand door acceptatie van de door FLORIS Catering & Traiteur uitgebrachte offerte. Aanvullende afspraken of meerwerkzaamheden worden afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht.

 3. Prijzen
  Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. FLORIS Catering & Traiteur behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen als btw verhogingen, accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc. zullen wij deze aan cliënt in rekening brengen.

 4. Betaling
  
Tenzij anders overeengekomen dient 50% van de offerteprijs door FLORIS Catering & Traiteur te zijn ontvangen binnen 8 dagen na ontvangst van de opdracht. Pas na ontvangst van de aanbetaling zal tot uitvoering van de opdracht worden overgegaan. Verdere betalingen dienen 8 dagen na factuurdatum door FLORIS Catering & Traiteur te zijn ontvangen. Het IBAN nummer van FLORIS Catering & Traiteur is NL14ABNA053.28.30.911 t.n.v. FLORIS Catering. Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, direct een opeisbare rente van een procent per maand verschuldigd of de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand. FLORIS Catering & Traiteur mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Alle kosten die voor FLORIS Catering & Traiteur verbonden zijn aan de inning van wat cliënt aan FLORIS Catering & Traiteur verschuldigd is, komen voor rekening van cliënt. Verrekening met tegen vorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door FLORIS Catering & Traiteur is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

 5. Vergunningen

  Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan FLORIS Catering & Traiteur blijken.
Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen is geen reden om de opdracht te annuleren.

 6. Annulering

  Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van FLORIS Catering & Traiteur in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd.

  • 
Drie dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100%
  • 
7 dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 60%

  • Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 35%


  Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van goederen/diensten geleverd door derden als onderaannemer van FLORIS Catering & Traiteur als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welke FLORIS Catering & Traiteur aan deze derden verschuldigd zal zijn, in welk geval deze annuleringskosten kunnen afwijken van FLORIS Catering & Traiteur annuleringskosten.
Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan FLORIS Catering & Traiteur te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door FLORIS Catering & Traiteur.

 7. Beëindiging
  
FLORIS Catering & Traiteur is bevoegd om de overeenkomst voor zover niet anders bepaald met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Indien cliënt een of meer verplichtingen jegens FLORIS Catering & Traiteur niet of niet naar FLORIS Catering & Traiteur is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, wanneer cliënt surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.
FLORIS Catering & Traiteur is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de overeenkomst van cliënt heeft te vorderen met de van hem ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen. FLORIS Catering & Traiteur is geen rente over de vooruitbetaling schuldig. Hij is tot terugbetaling van de vooruitbetaling cq. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat FLORIS Catering & Traiteur niets meer van cliënt te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen. Toepasselijk recht op de overeenkomst is Nederlands recht. Voorwaarden van cliënte gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Van geschillen over of in verband met het gehuurde neem bij uitsluiting kennis de absoluut bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen FLORIS Catering & Traiteur zijn vestiging heeft.

 8. Te leveren goederen en diensten

  De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en FLORIS Catering & Traiteur is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen en omstandigheden.
Indien de opgave van cliënt niet overeenstemt met de werkelijkheid is FLORIS Catering & Traiteur niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

 9. Overmacht

  In geval van overmacht heeft FLORIS Catering & Traiteur het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn.
Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:
- Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.
- Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
- Onlusten.
- Stakingen.
- Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
- Brand of ongevallen.
- Transportbelemmeringen.
- Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
- Ieder storing in de geregelde productie.
- Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

 10. Aansprakelijkheid

  FLORIS Catering & Traiteur is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan FLORIS Catering & Traiteur terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en FLORIS Catering & Traiteur nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

 11. Weigering cq. beëindiging orders en/of opdrachten
  FLORIS Catering & Traiteur behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen. FLORIS Catering & Traiteur heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van FLORIS Catering & Traiteur te weigeren of de order en/of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. FLORIS Catering & Traiteur heeft het recht in geval van toepasselijkheid van bovenstaande op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is als dan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de order en/of opdracht.

 12. Overige

  1. Op de door FLORIS Catering & Traiteur aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.

  2. Alle geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
Lees meer

Contact

FLORIS Catering & Traiteur
Energieweg 8  -  1271 ED Huizen

T 035-526 48 56 - M 06-45 300 298 - E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Kvk 71781455 - BTW NL170307785B02

Lees meer

Disclaimer

Deze website heeft een informatief karakter. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. FLORIS Catering & Traiteur streeft ernaar, correcte en actuele informatie te bieden op deze website. FLORIS Catering & Traiteur kan echter niet de garantie bieden dat de informatie altijd compleet, foutloos en actueel is. FLORIS Catering & Traiteur sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade, voortvloeiend uit, of verband houdend met het gebruik van deze website. FLORIS Catering & Traiteur draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van bijdragen in het forum en voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt.

Lees meer